Privacystatement

Wie zijn we?
Buitenpracht heeft als kernactiviteit de uitoefening van het hoveniersbedrijf, met een nadruk op de levering van veranda’s. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Heb je een vraag? Dan kan je ons bereiken met de volgende contactgegevens: 
Telefoon : 0342 701177
e-mail : verkoop@buitenpracht.nl
website : www.buitenpracht.nl
postadres : Briellaerdseweg 32A, 3772TM, Barneveld

Waarom dit statement?
We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Aarzel dan niet met ons te bellen of te mailen.

Soorten gegevens
Wij verwerken allerlei gegevens, waaronder persoonsgegevens. Hieronder zetten we op een rij welke (persoons)gegevens we in welke situatie verwerken:

 1. Indien u onze website bezoekt, dan kunnen er – mede afhankelijk van uw keuzes - persoonsgegevens van u worden verzameld. Kijk hiervoor in ons cookiestatement op onze website.

 2. Indien u een magazine wilt aanvragen via onze website:

  1. a. Contactgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)

  2. b. De reden van uw aanvraag

  3. c. De wijze waarop u bij ons terecht bent gekomen

  4. 3. Indien u ons een e-mail stuurt:

  5. a. Uw e-mailadres

  6. b. De gegevens uit uw e-mail

  7. 4. Indien u ons een terugbelverzoek verstuurt via het formulier op de website:

  8. a. Contactgegevens (Uw naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)

  9. b. Uw voorkeursdag voor contact

  10. c. Uw voorkeur qua dagdeel

  11. d. De reden waarover u gebeld wilt worden

  12. 5. Indien u afspraakformulier verstuurt via de website:

  13. a. Contactgegevens (Uw naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)

  14. b. Uw voorkeursdag voor contact

  15. c. Uw voorkeur qua dagdeel

  16. d. De reden voor het maken van een afspraak

  17. 6. Indien u ons een brief schrijft:

  18. a. De gegevens van de afzender

  19. b. De gegevens zoals verder opgenomen in uw brief

  20. 7. Indien u onze bedrijfslocatie bezoekt en uw gegevens achterlaat, klant bij ons bent of een offerte opvraagt, dan verwerken wij de volgende klantgegevens in ons CRM pakket:

  21. a. voor- en achternaam

  22. b. bedrijfsnaam

  23. c. telefoon

  24. d. e-mailadres

  25. e. adres

  26. f. huisnummer

  27. g. postcode

  28. h. plaats

  29. i. land)

  30. j. Klantinformatie, zoals:

   1. i. Afwijkende leverings- of factuur adressen

   2. ii. Offertes

   3. iii. Orders

   4. iv. Notities

   5. v. Afspraken in onze agenda

   6. vi. Overige informatie die u met ons deelt die van belang kunnen zijn voor de opdrachten die u ons verstrekt

  31. k. Correspondentie die u met ons voert

  32. 8. Indien u leverancier bent, of wij een offerte bij u opvragen, dan verwerken wij de volgende leveranciergegevens in ons CRM pakket:

  33. a. Gegevens contactpersoon

  34. b. bedrijfsnaam

  35. c. telefoon

  36. d. e-mailadres

  37. e. adres

  38. f. huisnummer

  39. g. postcode

  40. h. plaats

  41. i. land)

  42. j. leveringsinformatie, zoals:

   1. i. (afwijkende) factuur adressen

   2. ii. Offertes

   3. iii. Orders

   4. iv. Notities

   5. v. Afspraken in onze agenda

   6. vi. Overige informatie die u met ons deelt die van belang kunnen zijn voor de opdrachten die wij u verstrekken

  43. k. Correspondentie die u met ons voert

  44. 9. Indien u bij ons solliciteert, dan verwerken wij de volgende sollicitatiegegevens:

  45. a. Contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)

  46. b. Uw CV

  47. c. Correspondentie met u als sollicitant

  48. 10. Indien u een medewerker bent, dan verwerken wij de volgende personeelsgegevens:

  49. a. Uw CV

  50. b. Contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres)

  51. c. Contactgegevens in geval van nood

  52. d. BSN nummer

  53. e. Uw geslacht

  54. f. Functie/loongegevens

  55. g. Opleidingsgegevens

  56. h. Gegevens omtrent functioneren, zoals beoordelingen en/of evaluaties

  57. i. Gegevens omtrent ziekte en reintegratie, zoals:

   1. i. 1e en laatste ziektedag

   2. ii. Correspondentie van / aan de arbodienst

   3. iii. Corresondentie van/aan UWV

   4. iv. Uw ziekteverzuimhistorie

   5. v. Het bestaan van een no – riskpolis

  58. j. Lidmaatschap van een vakorganisatie

  59. k. kopie ID

  60. l. bewijs van rijvaardigheid indien u een bedrijfswagen gebruikt

Uiteraard zijn wij terughoudend in het verzamelen van persoonsgegevens en doen dat met de benodigde zorgvuldigheid.     Doelen van de verwerking van gegevens   Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:  

 1. het beheren en verbeteren van onze website

 2. het voeren van correspondentie met degenen die ons berichten toezenden

 3. het doen van aanbiedingen

 4. het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

 5. het (laten) beheren van onze klant met (potentiële) klanten en bezoekers;  

 6. het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;  

 7. het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant  tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;  

 8. het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

 9. het versturen van een magazine, nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;

 10. het beoordelen van sollicitanten

 11. het sluiten en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten

 12. het verdedigen van onze belangen bij geschillen / conflicten

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens   Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:  

 1. het uitvoeren van een overeenkomst voor de levering van een dienst of product; 

 2. het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen, verplichtingen t.a.v. personeel, of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens; 

 3. de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken; 

 4. voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.  


Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Soort gegevens Bewaartermijn Afspraakdetails Maximaal een jaar tot na de afspraak Contactdetails Maximaal een jaar tot na het laatste contact Email / brief Maximaal vijf jaar tot na het laatste contact Klantgegevens Maximaal vijf jaar na het einde van de relatie Leveranciergegevens Maximaal vijf jaar na het einde van de relatie Sollicitatiegegevens Maximaal 6 maanden na het afronden van een sollicitatieproces Personeelsgegevens Maximaal vijf jaar na het einde van het dienstverband
Indien er sprake is van financiële en/of administratieve gegevens, zoals facturen en bankafschriften, dan kunnen wij deze gegevens bewaren tot zeven jaar na het betreffende boekjaar i.v.m. de z.g. fiscale bewaarplicht. 
Indien sprake is van een (dreigend) geschil, garantieverplichtingen of (dreigende) rechtszaak, dan kunnen wij besluiten om de hierboven genoemde gegevens langer te bewaren. Wij bewaren de gegevens dan tot vijf jaar na afronding van het geschil of rechtszaak, of tot vijf jaar na het vervallen van onze garantieverplichtingen. 
Informatie, wijziging en bezwaar   U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.  Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:  

 1. of wij uw persoonsgegevens verwerken;  

 2. de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;  

 3. inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;  

 4. bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;  

 5. aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;  

 6. beperking van uw persoonsgegevens; 

 7. verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;  

 8. overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek; 

 9. overleg met onze privacymedewerker,:

 10. a. de heer : Brand Jan Soetendaal

 11. b. e-mail : verkoop@buitenpracht.nl

 12. c. telefoon : 0342 701177

 13. 10. vragen over de inhoud van dit Privacy statement. 

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Hierop is een audit uitgevoerd door een onafhankelijke derde.
Verstrekken van gegevens aan derden   Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.     Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:  

 1. personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden; 

 2. leveranciers die op grond van een overeenkomst geïnformeerd moeten worden, omdat zij betrokken zijn bij de levering van diensten of producten ter uitvoering van een overeenkomst met u;

 3. externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT--dienstverlener; 

 4. schade-experts (in voorkomende gevallen) 

 5. administratiekantoor

 6. notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen) 

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.
 

Wijzigingen van de Privacy statement
Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website www.buitenpracht.nl vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze contactpersoon.  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website kan je vinden op www.buitenpracht.nl/nl/cookies. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze privacystatement. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Uitschakelen Cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: Consumentenbond: Wat zijn cookies? Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker